Vpis nepremičnin v zemljiško knjigo

Še vedno obstaja veliko lastnikov nepremičnin, ki živijo v zmotnem prepričanju, da so lastniki nepremičnin ne vedoč, da njihova lastninska pravica ni vpisana v zemljiški knjigi. Z vpisom lastninske pravice v zemljiški knjigi na določeni nepremičnini se boste izognili marsikateri nevšečnosti pri prodaji svoje nepremičnine, lažje boste pridobili hipotekarni kredit, prav tako pa vpis v zemljiški knjigi zelo olajša postopek dedovanja nepremičnine.
Postopek vpisa v zemljiško knjigo:

• Preverjanje podatkov o nepremičnini – pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska
• Odmera zemljišča (v primeru parcelacije ali delitve nepremičnine)
• Pridobitev potrdila o namembnosti
• Sklenitev pogodbe
• Plačilo davka
• Overitev podpisa
• Zemljiškoknjižni predlog

Preverjanje podatkov o nepremičnini
Vsekakor je potrebno je zemljiški knjigi preveriti obstoječe podatke o nepremičnini, kdo je lastnik nepremičnine, ali je nepremičnina obremenjena s pravicami tretjih, ali so v postopku vpisane plombe in se tako izogniti neprijetnim presenečenjem in težavam, ki neogibno sledijo strankam v primeru, da se spustijo v promet z nepremičninami predno preverijo njihovo stanje.

Pridobitev potrdila o namembnosti
Za potrdilo o namenski rabi določenega zemljišča se zaprosi z vlogo na upravni enoti tiste občine, na območju katere nepremičnina leži. Na tej listini je navedena namenska raba za določeno nepremičnino. Od namenske rabe nepremičnine je odvisno, ali potrebujemo še kakšno potrdilo oziroma soglasje. V primeru kmetijskih zemljišč je npr. potrebno pridobiti soglasje oziroma odobritev pravnega posla ali potrdilo pristojnega organa, da takšno soglasje oziroma odobritev ni potrebna.
Če iz podatkov iz namenske rabe izhaja, da na določeni nepremičnini obstaja predkupna pravica občine, je potrebno pridobiti potrdilo občine, da ne uveljavlja predkupne pravice.
Možne pa so tudi še druge omejitve prometa z nepremičnino, če je nepremičnina npr. namenjena v obrambne namene, nepremičnina se nahaja v varovanem območju,…

Sklenitev prodajne pogodbe
Najbolj pogosto se v zemljiško knjigo vpisuje spremembe lastništva. Lastništvo se lahko spremeni na več načinov. Običajno gre za prodajo oz. nakup določene nepremičnine in takrat je potrebno skleniti tudi prodajno pogodbo.
Običajno prodajno pogodbo sestavi odvetnik ali notar, pri čemer pa je potrebno paziti, da pogodba vsebuje resnične in pravilne podatke.

Odmera zemljišča
Predmet prodajne pogodbe je lahko le neka določena celota oz. zemljišče (parcela), ne more pa biti predmet pogodbe zgolj del parcele.
Ni možno prodati le določenega dela zemljišča npr. južnega dela parcele. Zaradi tega je v določenih primerih potrebno najprej narediti odmero zemljišča, ki bo predmet prodaje.
Odmerjeni del zemljišča dobi novo parcelno številko – nastane nova parcela, ki je nato lahko predmet prodaje. Meritve na terenu opravljajo geodetske službe.

Plačilo davka
Nadalje se je potrebno zglasiti na pristojnem davčnem uradu zaradi odmere davka v zvezi s pravnim poslom, ki bo podlaga za vpis v zemljiško knjigo. Tam boste dobili nadaljnje informacije koliko davka morate plačati in kako ga plačate.

Overitev podpisa
Ko opravimo zgoraj navedene postopke, se je potrebno zglasiti pri notarju in overiti podpis prodajalca na prodajni pogodbi.

Zemljiškoknjižni predlog
Ko razpolagamo z notarsko overjenim izvirnikom prodajne pogodbe h kateremu so pripeta vsa potrebna dovoljenja in soglasja, lahko predlagamo vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni predlog se vedno vloži v pisni obliki na pristojno okrajno sodišče. Predpisi točno določajo, v kakšni obliki, vsebini in po kakšnem vrstnem redu mora zemljiškoknjižni predlog obsegati podatke.