Delovno pravo

• svetovanje delavcem in delodajalcem glede uveljavljanja pravic s področja delovnega prava;
• svetovanje in zastopanje DELAVCEV (denarni zahtevki, prenehanje delovnega razmerja, disciplinski postopki, kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja, varstvo pri odpovedi pogodb, svetovanje pri sklepanju pogodb);
• svetovanje in zastopanje DELODAJALCEV (priprava splošnih in posamičnih aktov, sestava pogodb o zaposlitvi, disciplinski postopki, redne in izredne odpovedi, svetovanje v delovnopravnih zadevah);
• uveljavljanje pravic (zavarovanje za primer brezposelnosti, zdravstveno zavarovanje, socialno – varstvene dajatve, invalidsko zavarovanje);
• zastopanje delodajalcev in delavcev v individualnih delovnih sporih (spori o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja) na delovnih sodiščih vseh stopenj.

Pravo socialne varnosti

• svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz socialnih zavarovanj (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in druge vrste socialnih zavarovanj).