• svetovanje in strokovna podpora dolžnikom pred uvedbo stečajnih postopkov, postopkov prisilne poravnave in likvidacije
• zastopanje dolžnikov v stečajnih postopkih, postopkih prisilne poravnave in likvidacije
• vlaganje predlogov za uvedbo stečajnih oz. likvidacijskih postopkov zoper nelikvidne dolžnike
• prijava terjatev in zastopanja upnikov v stečajnih postopkih.