Gospodarsko pravo

Na področju gospodarskega prava nudimo svetovanje in zastopanje vsem pravnoorganizacijskim oblikam družb. V povezavi z drugimi strokovnjaki (notarji, davčnimi svetovalci, revizorji…) izvedemo tudi celoten postopek ustanovitve, skrbnega pregleda poslovanja, delitve, pripojitve, preoblikovanja, prodaje in likvidacije tako manjših podjetij kot večjih družb.

  • svetovanje in zastopanje vseh pravnoorganizacijskih oblikah gospodarskih družb;

  • svetovanje in zastopanje pri sklepanju in sestavi pogodb gospodarskega prava (gradbene pogodbe, cesijske pogodbe, asignacijske pogodbe, pogodbe o prenosu poslovnih deležev, pogodbe o poslovnem sodelovanju, druge gospodarske pogodbe…);

  • svetovanje in zastopanje v postopkih pred arbitražami in častnimi razsodišči,

  • svetovanje in zastopanje v sodnih gospodarskih sporih zlasti na področju gradbeništva v zvezi s spori med investitorji, naročniki, glavnimi izvajalci, podizvajalci, nadzorom in drugimi udeleženci pri gradnji poslovno stanovanjskih in infrastrukturnih objektov…);

  • svetovanje in zastopanje v sporih intelektualne lastnine (patenti, modeli, znamke, ...);

  • svetovanje in zastopanje v dolžniško-upniških razmerjih;

  • svetovanje in zastopanje v vseh statusnih spremembah gospodarskih družb;

  • svetovanje in zastopanje v stečajnih postopkih, postopkih prisilne poravnave in likvidacije