Postopki pri prometu

Pridobitev ZK izpiska
Če je izvedena nova parcelacija zemljišč:
• račun površin /stanje IDPOS
• odločba o parcelaciji
• obvestilo o evidentiranju novih parcel v zemljiškem katastru
Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča
Sestava kupoprodajne pogodbe
Oddaja pog. na UE za pridobitev potrdila
• odobritev pravnega posla ni potrebna
• odobritev pravnega posla
Davčna odmera
• A -- odmera davka na dediščine in darila (oprostitev ali plačilo)
• B -- odmero dohodnine od dobička iz kapitala
A -- Obrazec – napoved za odmero davka od prejetega darila
B -- obrazec napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (če je darovalec pridobil nepremičnino po 1.1.2002)
Notarska overovitev
• podpis prodajalca (tudi kupca, če se kaj zavezuje - npr. daje služnost ali darovalec zahteva prepoved odsvojitve in obremenitve na podarjenem zemljišču do svoje smrti) notarsko overjen
• ZK dovolilo (vsebovano v pogodbi ali posebni listini) vsebovati podatke o nepremičnini (parc. št., kat. občina)
Vpis v ZK