Civilno pravo

• sestavljanje vseh vrst pogodb in drugih zasebnih listin,
• zastopanje v postopkih izvensodnega reševanja sporov (mediacije, arbitraže),
• svetovanje in zastopanje v vseh vrstah civilnih sodnih sporov,
• svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov, tako pri zavarovalnicah kot na sodiščih,
• svetovanje in zastopanje v zapuščinskih postopkih, sestava oporok in drugih pogodb dednega prava,
• svetovanje in zastopanje v nepravdnih postopkih,
• svetovanje in zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih (vpisi pravic v zemljiško knjigo),
• svetovanje, zastopanje in sestavljanje vseh vrst pogodb o prenosu lastninske pravice na nepremičninah (kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, ustanovitev služnosti in služnostne pravice, užitka, rabe, rabokupa, zastavne pravice, ...),
• svetovanje in zastopanje v vseh vrstah nepremičninskih sporov (motenje posesti, najemna razmerja, hipoteke, služnosti, nujne poti, ureditve meje, delitev/razdružitev nepremičnin ...),
• svetovanje in zastopanje v izvršilnih postopkih (sodne izterjave dolgov, zastopanje upnikov in dolžnikov, ...),
• svetovanje in zastopanje v gradbenih sporih (zastopanje investitorjev, izvajalcev, lastnikov nepremičnin, uveljavljanje zahtevkov iz gradbenih pogodb, uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov in zahtevkov v zvezi s stvarnimi napakami ter solidnostjo gradnje, ...).