Odvetniška pisarna Gajšek

je specializirana za svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega in civilnega prava. V gradbenih zadevah zlasti na področju pogodbenih razmerji in sporov med investitorji, naročniki, izvajalci in nadzorniki gradnje pri gradnji poslovnih in stanovanjskih objektov. V premoženjskopravnih zadevah v zvezi z nepremičninami zlasti na področju izvedbe celotnih postopkov pri nakupu oz. prodaji, nepremičnin, kot tudi vseh postopkov pri delitvi, parcelaciji oz. etažiranju nepremičnin ter vpisa etažne lastnine).

Pravnim in fizičnim osebam nudi tudi odvetniško pravno svetovanje in zastopanje v vseh vrstah pravdnih, nepravdnih in upravnih postopkov pri uveljavljanju in varstvu njihovih pravic ter pravnih interesov, predvsem na sledečih pravnih področjih: gospodarsko pravo, civilno pravo in dedno pravo.

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, spoštovanju, zaupanju in potrpežljivosti do strank, kar nam zagotavlja uspešno in tvorno sodelovanje.

Naše osnovno načelo je profesionalnost pri zastopanju in uveljavljanju pravic naših strank, zato pri opravljanju odvetniškega poklica sodelujemo z notarji, davčnimi svetovalci, revizorji in izvedenci raznih strok. Po potrebi tudi sodelujemo tudi drugimi odvetniki izven naše pisarne, ki so strokovnjaki za posamezna pravna področja, za katera naša pisarna ni specializirana.

V pisarni delujemo hitro, učinkovito in korektno, zato v primeru, da stranki pravica, ki jo želi uveljavljati s pomočjo naše pisarne, ne pripada oz. le – ta ni izvedljiva, to odkrito povemo. S korektnim pojasnilom, ki temelji na profesionalno strokovni oceni naše odvetniške pisarne, zakaj ni smoterno posamezne sporne pravice uveljavljati v sodnih postopkih, našim strankam prihranimo nerealna pričakovanja glede uspeha, predvsem pa nastanek nepotrebnih stroškov.

KAKO DO NAS

Kako poteka sodelovanje z našo odvetniško pisarno:

  1. Pokličete nas po telefonu na št.: +386 1 721 60 13, vsak dan od 8.00 do 16.00 ali pa nam pošljite elektronsko pošto na: odv.gajsek@siol.net
  2. Kratko opišite zadevo
  3. Dogovorite se za sestanek (po predhodnem dogovoru)
  4. Na sestanku pojasnite zadevo v celoti
  5. Odvetnik svetuje način reševanja
  6. Izveste za stroške, ki bodo predvidoma nastali
  7. Če se odločite za zastopanje, podpišete pooblastilo 

 

Slika od Branko Gajšek
ODVETNIK

Branko Gajšek

Odvetnik Branko Gajšek je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomsko nalogo z naslovom Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank je opravil pod mentorstvom prof. dr. Mihe Juharta. Po opravljeni diplomi je 10 let svojo pravniško pot, poklicno kariero in delovne izkušnje pridobival v gospodarstvu, najprej kot vodja splošne službe, po dveh letih pa kot direktor splošne, kadrovske in pravne službe. V letih pridobivanja praktičnih izkušenj v gospodarstvu, tudi z opravljanjem funkcije člana in predsednika nadzornih svetov v gospodarskih in finančnih družbah, je teoretične izkušnje pridobival na magistrskem študiju gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V skladu s Sklepom Vlade RS je usposobljen za poravnalca v kazenskih zadevah. Odvetnik Branko Gajšek je tudi opravil dodatno izobraževanje na področju mediacije pri Inštitutu za mediacijo in arbitražo Odvetniške zbornice Slovenije in uspešno opravil izpit. Tako je od leta 2010 tudi formalnopravno usposobljen za mediatorja za samostojno vodenje mediacijskih postopkov na področju gospodarskega in civilnega prava, in sicer tako v okviru sodišču pridruženih mediacij kot mediacij izven sodišča. Sodno pripravništvo je opravil na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljanem pravosodnem izpitu se je zaposlil kot odvetniški kandidat v skupni odvetniški pisarni, ki je delovala pod okriljem treh samostojnih odvetnikov. Po vpisu kot odvetnik v imenik Odvetniške zbornice Slovenije leta 2008 se je odločil za samostojno odvetniško pot z ustanovitvijo svoje odvetniške pisarne.

Slika od Gregor Gajšek
ODVETNIK

Gregor Gajšek

Odvetnik Gregor Gajšek je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Bojana Bugariča. Del svojega študija je v okviru študijske izmenjave opravil v tujini na Pravni fakulteti Univerze v Wroclawu, kjer je svoj študij posvetil predvsem področju prava EU in področju mednarodnega tržnega prava. Že v času svojega študija je opravljal administrativno pomoč v odvetniški pisarni, hkrati pa je opravljal nadzorno funkcijo tožilca pri Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Po pridobljeni izobrazbi univerzitetnega diplomiranega pravnika se je udeležil več dodatnih strokovnih izobraževanj in pridobival dodatne poklicne kvalifikacije. V letu 2014 je pri Inštitutu za pravne informacije, raziskave in razvoj opravil strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku. Dobro poznavanje pravil upravnega postopka mu omogoča kvalitetno zastopanje strank tudi v upravnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje z nepremičninami, npr. odobritve pravnih poslov prometa z nepremičninami, kompleksnejše postopke pridobitve gradbenih dovoljenj, itd. V letu 2016 je pri Ministrstvu za pravosodje opravil strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije, v letu 2017 pa tudi pravniški državni izpit. Od leta 2017 dalje opravlja funkcijo upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije. V okviru dosedanjega vodenja stečajnih in likvidacijskih postopkov je pridobival široko paleto znanja in praktičnih izkušenj na področju gospodarskega prava, na področju finančnega poslovanja družb in s tem povezanimi računovodskimi ter davčnimi predpisi. V letu 2018 je uspešno zaključil izobraževanje za mediatorja pri Društvu mediatorjev Slovenije, s čimer je formalnopravno usposobljen tudi za mediatorja in samostojno vodenje mediacijskih postopkov tako v okviru sodišču pridruženih mediacij, kot mediacij izven sodišča. Od tujih jezikov odvetnik Gregor Gajšek tekoče govori hrvaški in angleški jezik.

Slika od Jana Horvat
STROKOVNA SODELAVKA

Jana Horvat

Jana Horvat ima končano srednjo strokovno šolo ekonomsko-komercialne smeri, kot poslovna sekretarka je ključna podpora celotni pisarni. V naši odvetniški pisarni je zaposlena od ustanovitve dalje. V odvetniški pisarni komunicira s strankami, državnimi upravnimi institucijami in sodišči, posreduje osnovne informacije, sprejema in usmerja telefonske pozive, usmerja stranke in obiskovalce ter skrbi za pretok informacij in koordinacijo dela na vseh stopnjah. Svoj nov poklic opravlja že 30 let, še vedno z veseljem, dobro voljo in predanostjo k delu.