Odvetniška pisarna Gajšek

je specializirana za svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega in civilnega prava. V gradbenih zadevah zlasti na področju pogodbenih razmerji in sporov med investitorji, naročniki, izvajalci in nadzorniki gradnje pri gradnji poslovnih in stanovanjskih objektov. V premoženjskopravnih zadevah v zvezi z nepremičninami zlasti na področju izvedbe celotnih postopkov pri nakupu oz. prodaji, nepremičnin, kot tudi vseh postopkov pri delitvi, parcelaciji oz. etažiranju nepremičnin ter vpisa etažne lastnine).

Pravnim in fizičnim osebam nudi tudi odvetniško pravno svetovanje in zastopanje v vseh vrstah pravdnih, nepravdnih in upravnih postopkov pri uveljavljanju in varstvu njihovih pravic ter pravnih interesov, predvsem na sledečih pravnih področjih: gospodarsko pravo, civilno pravo in dedno pravo.

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, spoštovanju, zaupanju in potrpežljivosti do strank, kar nam zagotavlja uspešno in tvorno sodelovanje.

Naše osnovno načelo je profesionalnost pri zastopanju in uveljavljanju pravic naših strank, zato pri opravljanju odvetniškega poklica sodelujemo z notarji, davčnimi svetovalci, revizorji in izvedenci raznih strok. Po potrebi tudi sodelujemo tudi drugimi odvetniki izven naše pisarne, ki so strokovnjaki za posamezna pravna področja, za katera naša pisarna ni specializirana.

V pisarni delujemo hitro, učinkovito in korektno, zato v primeru, da stranki pravica, ki jo želi uveljavljati s pomočjo naše pisarne, ne pripada oz. le – ta ni izvedljiva, to odkrito povemo. S korektnim pojasnilom, ki temelji na profesionalno strokovni oceni naše odvetniške pisarne, zakaj ni smoterno posamezne sporne pravice uveljavljati v sodnih postopkih, našim strankam prihranimo nerealna pričakovanja glede uspeha, predvsem pa nastanek nepotrebnih stroškov.

KAKO DO NAS

Kako poteka sodelovanje z našo odvetniško pisarno:

  1. Pokličete nas po telefonu na št.: +386 1 721 60 13, vsak dan od 8.00 do 16.00 ali pa nam pošljite elektronsko pošto na: odv.gajsek@siol.net
  2. Kratko opišite zadevo
  3. Dogovorite se za sestanek (po predhodnem dogovoru)
  4. Na sestanku pojasnite zadevo v celoti
  5. Odvetnik svetuje način reševanja
  6. Izveste za stroške, ki bodo predvidoma nastali
  7. Če se odločite za zastopanje, podpišete pooblastilo 

 

Slika od Branko Gajšek
ODVETNIK

Branko Gajšek

Odvetnik Branko Gajšek je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomsko nalogo z naslovom Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank je opravil pod mentorstvom prof. dr. Mihe Juharta. Po opravljeni diplomi je 10 let svojo pravniško pot, poklicno kariero in delovne izkušnje pridobival v gospodarstvu, najprej kot vodja splošne službe, po dveh letih pa kot direktor splošne, kadrovske in pravne službe. V letih pridobivanja praktičnih izkušenj v gospodarstvu, tudi z opravljanjem funkcije člana in predsednika nadzornih svetov v gospodarskih in finančnih družbah, je teoretične izkušnje pridobival na magistrskem študiju gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V skladu s Sklepom Vlade RS je usposobljen za poravnalca v kazenskih zadevah. Odvetnik Branko Gajšek je tudi opravil dodatno izobraževanje na področju mediacije pri Inštitutu za mediacijo in arbitražo Odvetniške zbornice Slovenije in uspešno opravil izpit. Tako je od leta 2010 tudi formalnopravno usposobljen za mediatorja za samostojno vodenje mediacijskih postopkov na področju gospodarskega in civilnega prava, in sicer tako v okviru sodišču pridruženih mediacij kot mediacij izven sodišča. Sodno pripravništvo je opravil na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljanem pravosodnem izpitu se je zaposlil kot odvetniški kandidat v skupni odvetniški pisarni, ki je delovala pod okriljem treh samostojnih odvetnikov. Po vpisu kot odvetnik v imenik Odvetniške zbornice Slovenije leta 2008 se je odločil za samostojno odvetniško pot z ustanovitvijo svoje odvetniške pisarne.

Slika od Gregor Gajšek
ODVETNIK

Gregor Gajšek

Gregor Gajšek je študiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral v letu 2013 pod mentorstvom Bojana Bugariča. Del svojega študija je opravil v tujini, in sicer na Pravni fakulteti Univerze v Wroclawu na Poljskem, kjer je svoj študij posvetil predvsem področju prava EU in področju mednarodnega tržnega prava. Poleg študija je opravil tudi dodatna strokovna izobraževanja: v letu 2014 strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku in v letu 2016 strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije. V Odvetniški pisarni Gajšek je kot odvetniški pripravnik zaposlen od leta 2014 do leta 2017 potem eno leto kot odvetniški kandidat, od leta 2018 pa kot odvetnik. Tekoče govori angleški in hrvaški jezik ter pogovorno nemški in poljski jezik.