Izvršilni postopek je dokončno opravljen šele takrat, ko upnik dobi ustrezno poplačilo svoje terjatve.
Žal imajo neporavnane terjatve za upnika usodne posledice, saj veliko upnikov zaradi prepozne aktivnosti z izterjavo svojih terjatev zaide v finančne težave, kar pa ne malokrat povzroči uvedbo stečaja ali prisilne poravnave zoper njih same.
Naši postopki hitre in učinkovite izterjave dolgov obsegajo:

• preverjanje dolžnikov,
• pisno opominjanje in kontaktiranje z dolžniki,
• vlaganje izvršilnih predlogov v elektronski in pisni obliki, vodenje, sledenje in aktiviranje posameznih izvršilnih sredstev tekom izvršilnega postopka,
• sklepanje izvensodnih poravnav glede terjatev v izvršilnih postopkih,
• umikanje (delno ali v celoti) izvršilnih predlogov zaradi izvršenih plačil,
• odkup, asignacije in cesije terjatev.

Najpogosteje predlagamo naslednja izvršilna sredstva:

• rubež denarnih sredstev pri organizacijah za plačilni promet,
• rubež osebnega dohodka,
• rubež premičnin,
• rubež nepremičnin.

Izterjava terjatev:

• na podlagi verodostojne listine (izdani računi, obračuni zamudnih obresti, menice, čeki, izpisi iz poslovnih knjig (izpisi odprtih postavk - IOP);
• na podlagi izvršilnega naslova (pravnomočne sodbe, poravnave, neposredni izvršljivi notarski zapisi)