Naša vizija

Naše osnovno načelo je profesionalnost pri zastopanju in uveljavljanju pravic naših strank, zato pri opravljanju odvetniškega poklica sodelujemo z notarji, davčnimi svetovalci, revizorji in izvedenci raznih strok. Po potrebi tudi sodelujemo tudi drugimi odvetniki izven naše pisarne, ki so strokovnjaki za posamezna pravna področja, za katera naša pisarna ni specializirana.

Naša poslanstvo

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, spoštovanju, zaupanju in potrpežljivosti do strank, kar nam zagotavlja uspešno in tvorno sodelovanje.

Slika od Branko Gajšek
ODVETNIK

Branko Gajšek

Odvetnik Branko Gajšek je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomsko nalogo z naslovom Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank je opravil pod mentorstvom prof. dr. Mihe Juharta. Po opravljeni diplomi je 10 let svojo pravniško pot, poklicno kariero in delovne izkušnje pridobival v gospodarstvu, najprej kot vodja splošne službe, po dveh letih pa kot direktor splošne, kadrovske in pravne službe. V letih pridobivanja praktičnih izkušenj v gospodarstvu, tudi z opravljanjem funkcije člana in predsednika nadzornih svetov v gospodarskih in finančnih družbah, je teoretične izkušnje pridobival na magistrskem študiju gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V skladu s Sklepom Vlade RS je usposobljen za poravnalca v kazenskih zadevah. Odvetnik Branko Gajšek je tudi opravil dodatno izobraževanje na področju mediacije pri Inštitutu za mediacijo in arbitražo Odvetniške zbornice Slovenije in uspešno opravil izpit. Tako je od leta 2010 tudi formalnopravno usposobljen za mediatorja za samostojno vodenje mediacijskih postopkov na področju gospodarskega in civilnega prava, in sicer tako v okviru sodišču pridruženih mediacij kot mediacij izven sodišča. Sodno pripravništvo je opravil na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljanem pravosodnem izpitu se je zaposlil kot odvetniški kandidat v skupni odvetniški pisarni, ki je delovala pod okriljem treh samostojnih odvetnikov. Po vpisu kot odvetnik v imenik Odvetniške zbornice Slovenije leta 2008 se je odločil za samostojno odvetniško pot z ustanovitvijo svoje odvetniške pisarne.

Slika od Gregor Gajšek
ODVETNIK

Gregor Gajšek

Odvetnik Gregor Gajšek je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Bojana Bugariča. Del svojega študija je v okviru študijske izmenjave opravil v tujini na Pravni fakulteti Univerze v Wroclawu, kjer je svoj študij posvetil predvsem področju prava EU in področju mednarodnega tržnega prava. Že v času svojega študija je opravljal administrativno pomoč v odvetniški pisarni, hkrati pa je opravljal nadzorno funkcijo tožilca pri Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Po pridobljeni izobrazbi univerzitetnega diplomiranega pravnika se je udeležil več dodatnih strokovnih izobraževanj in pridobival dodatne poklicne kvalifikacije. V letu 2014 je pri Inštitutu za pravne informacije, raziskave in razvoj opravil strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku. Dobro poznavanje pravil upravnega postopka mu omogoča kvalitetno zastopanje strank tudi v upravnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje z nepremičninami, npr. odobritve pravnih poslov prometa z nepremičninami, kompleksnejše postopke pridobitve gradbenih dovoljenj, itd. V letu 2016 je pri Ministrstvu za pravosodje opravil strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije, v letu 2017 pa tudi pravniški državni izpit. Od leta 2017 dalje opravlja funkcijo upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije. V okviru dosedanjega vodenja stečajnih in likvidacijskih postopkov je pridobival široko paleto znanja in praktičnih izkušenj na področju gospodarskega prava, na področju finančnega poslovanja družb in s tem povezanimi računovodskimi ter davčnimi predpisi. V letu 2018 je uspešno zaključil izobraževanje za mediatorja pri Društvu mediatorjev Slovenije, s čimer je formalnopravno usposobljen tudi za mediatorja in samostojno vodenje mediacijskih postopkov tako v okviru sodišču pridruženih mediacij, kot mediacij izven sodišča. Od tujih jezikov odvetnik Gregor Gajšek tekoče govori hrvaški in angleški jezik.

Slika od Jana Horvat
Strokovna sodelavka

Jana Horvat